header
מועדי בחינות תשפג
ביה"ס להנדסה
ביה"ס למדעי הרוח והחברה
מכינה קד"א
כתוב מילה בשם הקורס
או בחר מרצה
לתאריך
כולל מכינות אקדמיות

כיתות בחינה לסטודנטים עם התאמות